Miljöpartiets svar

Britt Zetterberg Bagge

1. Vi vill gå tillbaka till den skattesats som rådde före förra valet, dvs sänka med 1,5 kr. Men det måste ske stegvis, och det får inte gå ut över kvaliteten i skolor och äldreomsorg. För 2023 har vi i majoriteten budgeterat en sänkning med 0,2 kr.

2. Vi bibehåller kvaliteten i skolor och äldreomsorg. 

3. Skolan på Hammarö ska hålla toppklass så att alla kan komma in på gymnasiet. Då förebygger vi fattigdom och ger alla barn den bästa chansen i livet. 

4. Vi bor på en ö så det kan vi lösa! I nuvarande majoritet har vi haft en långtgående dialog med en privat entreprenör som ville bygga båtplatser på privat mark på öns östsida. Projektet lades dock ned av ekonomiska skäl. Det vi kan göra närmast är att undersöka förutsättningarna att låta existerande båtklubbar på kommunens mark få utöka antalet båtplatser.

5. Ja, invånarantalet begränsas ju av tillgången på bostäder, och vi vill inte bygga hur många bostäder som helst. Hammarö har fina kvaliteter för boende som vi vill bevara. Därför värnar vi om våra grönområden, skogar och frihet från trafikbuller, och det begränsar möjligheterna till fler bostäder. Hammarö är en pendlarkommun och därför bör merparten av tät bebyggelse av trafikbullerskäl läggas nära Skoghalls centrum eller nära vägarna in mot Karlstad.

6. Med tanke på trafiksäkerhet och buller bör vägar och cykelvägar vara på plats redan när ett nytt område börjar bebyggas. Nya Tynäsvägen måste påbörjas så snart som möjligt!

7. Arbeta vidare med de företagsbesök och företagsfrukostar etc som vi idag genomför. Vi arbetar också på att skapa områden där företag kan etablera sig, bla öster om Nolgårds handelsområde och på Vidön.

8. Vi har på senare år byggt ganska många bostäder nära centrum, och vi tycker att det ska fortsätta. Då skapas ett underlag för bärkraftiga affärer, restauranger och annan service. Stora tomma lokaler är inte bra. Pekås-huset som idag står tomt borde fyllas med någon handels- eller serviceverksamhet, alternativt ersättas med bostäder i flera våningar.

9. Hyr ut lägenheterna i Gunnarskärsgården! Vi har gett klartecken för nybyggnation av hyresrätter väster om Nettobutiken i Skoghall och bygget har nyligen startat.

Lunneviområdet har gott om plats för fler bostäder.

10. Ja, att det ännu inte finns någon cykelväg mellan Lövnäsvägen och Nolgårds handelsområde trots att många skolelever på lunchrasterna cyklar den sträckan bland bilarna på Lövnäsleden. Och att vi har åratal av kö till kulturskolan!

Jens Meyer

1. Ja i små steg. Och det får inte påverka kvaliteten i skola, vård och omsorg. Sänkningen nu för 2023 är 20 öre. På sikt återställa dom 1.50 kr som blev höjningen.

2. Ekonomin behöver vara i balans. Budgetöverskottet ska klaras, men med mindre marginal. 

3. Skolan ska hålla toppklass på Hammarö så att alla elever kommer in på gymnasiet. Då förebygger vi utanförskap, motverkar försörjningsstöd och ger alla barn/ungdomar en bra start i livet.

4. Se över möjligheter på Hammarö att bistå båtklubbar med sakkunskap och stimulera båtföreningar att få tillgång till att öka båtplatser och nyetableringar på Hammarö.

5. Vi styr inflyttning delvis genom detaljplaner och vi behöver anpassa infrastrukturen till det. Bygg mer lägenheter i centrala Skoghall.

6. Genom att man följer detaljplaner och säker-ställer infrastrukturen kring vägar, som ska vara på plats när byggplaner genomförs. Nya Tynäsvägen ska påbörjas snarast!

7. Arbeta vidare i den form man jobbar idag! Mer rådgivning kring att starta eget företag. Skapa attraktiva områden där företag kan etablera sig.

Bra områden för detta är Nolgårds handelsområde och Vidön.

8. Stimulera och fortsätta möjliggöra att bygga fler hyresrätter i centrala Skoghall. Attraktiva bärkraftiga butiker. Ett mer levande centrum men bra service. Laddstolpar i centrum. Gör något med gamla Pekåshuset, kanske ett allaktivitetshus där vi kan träffas över generationer.   

9. Gör lägenheter av Gunnarskärsgården. Hyres-rätter byggs nu väster om Pekås i Skoghall.
Lunneviområdet kan användas till attraktiva
bostäder. Bygg bostadsrätter och hyresrätter.

10. Det finns ingen cykelväg från Västra Lövnäsvägen till Nolgårds handelsområde. Bygg den snarast! Och att inte nya Tynäsvägen är klar! 

Willy Ociansson

1. Ja, men stegvis efterhand som kommunens finanser tillåter.

2. Den minskade skatteintäkten balanseras mot effektiviseringar som återstår att genomföra.

3. Krafttag behöver tas för att energieffektivisera kommunens samtliga fastigheter med syftet att reducera våra kostnader för inköp av energi samtidigt som vi blir mindre sårbara för framtida energiprisökningar samtidigt som det minskar vår miljöpåverkan. Idag använder kommunen kopiösa mängder elenergi för drift och uppvärmning. Med relativt enkla medel kan behovet av köpt el-energi halveras, men det krävs politiska direktiv för att det skall ske. Hammarös eget energibolag har långtgående planer på att producera egen solel i stor skala. Anläggningen hade redan varit i drift om inte beslutet förhalats av motsträviga politiker och tjänstemän.

4. Kommunen är omgärdad av vatten och med minskad byråkrati måste det gå att hitta lämpliga platser för etablering av många fler båtplatser. Inte minst i Klarälven uppströms den båthamn som redan finns vid brandstationen. Många av båtplatserna i Mörudden hyrs av personer som varken äger någon båt eller har något båtintresse. De platserna hyrs sedan ut i andra och tredje hand vilket är helt tokigt. Rensa upp i båtplatskön och erbjud befintliga platser till i första hand våra egna kommuninnevånare.

5. Ja, det finns inget självändamål i att innevånarantalet ökar i samma takt som idag.

6. Ökad inflyttning ställer stora krav på allt från vägar till skolor och VA. Dämpa därför expansionen så att vi hinner skapa goda förutsättningar.

7. Jag är själv företagare och driver två företag på Hammarö och saknar faktiskt inget engagemang från kommunens sida. Företag som jobbar i servicesektorn och kanske bedriver lokal handel etc. har säkert helt andra behov och det är såklart viktigt att kommunen är lyhörd för deras önskemål. Viktigast är att kommunen kan bidra till att skapa många arbetstillfällen för unga hos Hammarös egna företagare.

8. Gör allt för att vi skall slippa se tomma skyltfönster och ordna skyndsamt så att Pekås gamla lokal rivs eller får en ansiktslyftning och en meningsfull användning.

9. Bygga nytt är bra men stora dyra lägenheter är inte lösningen för alla. Gunnarskärsgården har en stor potential för att tillskapa prisvärda bostäder i ett attraktivt läge.

10. Antalet elbilar ökar lavinartat och Hammarö ligger långt efter andra orter när det gäller laddinfrastruktur. Utanför kommunhuset finns en (1) laddplats som någon dragit en svart sopsäck över och med en skylt som talar om att den är trasig. Vi behöver massor av laddplatser såväl vid flerbostadshusen som på allmänna platser för att möta behovet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.