Moderaternas svar

Bosse Henriksson

1. Ja absolut, återställning av skatten bör ske under tre år med start 2023. Vi planerade att redan inför 2022 starta återställningen till tidigare nivå. De två partierna C och MP valde då att gå ur vår majoritet och sökte samarbete med S och V. Därmed försvann förutsättningarna för en start av återställningen av skatten.

2. Att genomföra återställningen av skatten ger förutsättningar för en god ekonomi i framtiden. Skattesänkningen kommer inte att drabba den enskilde innevånaren på Hammarö negativt. Vi ska effektivisera verksamheterna med bibehållen kvalitet. Vårt ansvar är att optimera varje skattekrona. 

3.  Den absolut viktigaste frågan för att Hammarö ska kunna erbjuda alla medborgare en god service med bra skolor och omsorg är en ekonomi i balans. Vi måste hus-hålla med skattebetalarnas pengar.

4. Vi Moderater har under en lång tid påtalat behovet av fler småbåtsplatser på olika platser i kommunen. Hammarö är en skärgårdskommun så det är självklart för mig att ge förutsättningar för de entreprenörer som vill anlägga småbåtshamnar. Det är på tiden att vi visar att vi är en skärgårdskommun. 

5. Nej, men vi ska växa med omsorg. Vi ska tillåta byggnation av hyreslägenheter, bostadsrätter och villor. Kommunen upprättar och tar beslut om byggplanerna. Det är ett starkt verktyg som innebär att det är kommunen som beslutar om bygglov och därmed hur, när och var det ska nyetableras.   

6. Vi ska självklart bygga erforderlig infrastruktur såsom vägar, vatten och avlopp m.m. som en första åtgärd där infrastruktur saknas. Men jag menar att vi i första hand ska växa och bygga på de områden som ligger nära redan befintlig infrastruktur. Självklart ska vi ha kvar grönområden i de områden vi utvecklar. 

7. Det är självklart för mig att kommunen ska ge företagandet förutsättningar för att kunna etablera sig och växa. Detta gör vi genom att erbjuda mark för nybyggnation men även en snabb och obyråkratisk hantering av tillbyggnader för befintliga affärsfastigheter där det är möjligt.

8. Det är verkligen dags att jobba på riktigt med Skoghall centrum. Frågan har diskuterats politiskt under decennier dock utan resultat. Jag ser stora möjligheter att utveckla centrum genom att växa på områden med befintlig infrastruktur. Det har vi i centrumnära lägen. Att växa med bostäder, hyresrätter och bostadsrätter, ger företagandet i centrum möjligheter att etablera nya verksamheter och befintliga butiker möjlighet att överleva. Det säger sig självt att butiker ska ha kundtillströmning för att kunna utvecklas och bli stabila företag.    

9. Hammaröbostäder är en välskött etablerad aktör på Hammarö. Bolaget har växt under de senaste åren på ett balanserat sätt. Dock ser jag en stor risk att Hammaröbostäder som enda aktör ska bygga i den omfattning som krävs för att effektfullt minska bostadskön i kommunen. Det är mycket stora investeringar som ska till för att bygga ikapp. Hammaröbostäder ska tillsammans med privata aktörer utveckla och långsiktigt bygga nya bostäder på Hammarö.  

10. Ja massor. Och det är det jag tillsammans med en ny majoritet efter valet snarast kommer att ta tag i och åtgärda. Där ingår bl.a. mina tre absolut viktigaste frågor för Hammarö: ekonomi, investeringar i skolor och inflyttning. 

Ola P. Johnsson

1. Vi har lämnat ett budgetförslag att sänka skatten med 50 öre varje år tills skatten är återställd, tillsammans med L & KD men det förslaget blev nedröstat.

2. Det plus dryga 10 miljoner extra till nämnder, från majoriteten gör att det blir än svårare i framtiden att återställa skatten.

3. Att ta itu med de enorma investeringarna så att vi skiljer på need och nice samt prövar om någon annan än kommunen kan genomföra någon investering av det nödvändiga slaget.

4. Kommunen bör medge att mark kan nyttjas för detta ändamål när det finnes en intresserad part eller förening.

5. Nej vi bör vara glada över att vi är en attraktiv kommun men vi skall bygga med omsorg och där infrastruktur redan finns i första hand.

6. Planeringan skall gå i takt så att nödvändig infrastruktur är på plats när bygglov meddelas.

7. Det vore önskvärt att kunna anvisa mark i ett befintligt eller ett framtida industri- och handelsområde och att kunna erbjuda rådgivning främst för nystartade företag.

8. Först måste frågan med gamla Konsum få en bra lösning i form av något eller några vackra hus med lägenheter, sedan bör vi försöka få fler butiker av alla slag så att det blir mer lockande att gå runt i
centrum. Kanske kan man anlägga ett trevligt gångstråk från Skoghallsådran till Lillängshamnen genom centrum.

9. Tyvärr är det jättesvårt att bygga bort kön i synnerhet när vi redan är så högt belånade i kommunen vilket till stor del beror av dåliga skolbyggnader men också att en allmän kortsiktighet och ett blundnade för morgondagen vad gäller övriga investeringar- det kommer inte gå att minska kön nämnvärt på många tiotals år. Det är viktigt med ett långsiktigt perspektiv när det gäller alla slag av fastigheter och det har inte funnits på många år.

10. Jag skulle vilja börja jämföra kommunala och privata tjänster och börja upphandla tjänster på de områden som efter en utvärdering förefaller lämpliga. Om man får önska sig något så vore det bra för demokratin om fler kunde tänka sig att ägna sig lite åt politik på sin fritid.

Nils Saffersson

1. Ja det gör vi. Beslutet i kommunfullmäktige var att skattehöjningen var temporär, och att skatten skulle återställas. Därför har vi i våra budgetar lagt förslag med utrymme för en sänkning av skatten.

2. Vi kommer främst att fokusera på de verksamheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla medborgarna, som till exempel skola, barn- och äldreomsorg, socialtjänst, planfrågor och infrastruktur. Genom att fokusera på kärnverksamheten i första hand så blir konsekvenserna för den enskilde medborgaren små.

3. Det är ekonomin för kommunen. Vi måste prioritera de saker som kommunen ska ansvara för och inget annat.

4. Kommunen driver inte egna båtplatser. Men vi ska stödja och uppmuntra entreprenörer som har idéer och förslag för hur en utökning av antalet båtplatser kan bli verklighet.

5. Vi ser positivt på inflyttningen till kommunen, då det är en förutsättning att klara av kommande åtaganden för kommunen. Men vi måste växa smart och med omsorg om de invånare som redan bor här. Därför arbetar vi kontinuerligt med att se på vilka alternativ som är bäst ur ett expansionsperspektiv.

6. I första hand ska vi bygga där vi gör den mest kostnadseffektiva investeringen för erforderlig infrastruktur. Varje område som ska bebyggas behöver redovisa vilka kostnader och intäkter kommunen har för byggnationen, och vilka alternativ som finns.

7. Vi är en liten kommun och har stora möjligheter att vara snabba och effektiva i företagsfrågor. Det är en konkurrensfördel mot större kommuner i vår närhet. Vi måste säkerställa att vi uppfattas som att det är så i praktiken också.

8. Den viktigaste frågan är att öka kundunderlaget till butikerna i centrum. Det är något som är på gång genom att fler bostäder byggs nära centrum. Ökat kundunderlag ger ökad service i centrum, som i sin tur gör Skoghall centrum mer attraktivt.

9. För att minska en bostadskö måste man bygga bostäder. Det är en fråga vårt bostadsbolag Hammaröbostäder arbetar kontinuerligt med, för att se på möjligheterna för det. Men vi måste även vara positiva till andra aktörer som vill bygga bostäder i kommunen, då det gagnar alla Hammaröbor.

10. Ekonomin är en fråga som styr allt i kommunen. Det finns en potential i den kommunala verksamheten att bli mer effektiv, och fokusera på kärnverksamhet först. Det vill jag arbeta med och förändra till det bättre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.