Socialdemokraternas svar

Solweig Gard

1. Ja, vi planerar att återställa skatten i mindre steg över en längre tidsperiod, vi kan inte ta för stora steg, vi måste ta ansvar för kommunens planerade tillväxt med fler invånare – fler barn och unga men även äldre. Efterfrågan på barnomsorg, skola och äldrevård kommer att öka. Det finns även andra orosmoln i vår omvärld idag som påverkar våra möjligheter att sänka skatten. 

2. Verksamheterna måste ha möjlighet att anpassa sig till att kommunen växer och ett krav på effektivisering. När det gäller effektivisering så behöver kommunen titta på strukturella åtgärder såsom digitalisering, frisktal, åtgärder för att vara effektiva i vikariehanteringen, stöd till chefer, arbetsmiljön – vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, vi ska kompetensutveckla vår personal, grunden för vårt jobb är hammaröbons bästa. Sker skattesänkningen i för stora steg kommer verksamheterna tvingas till att panikspara vilket får konsekvenser dels på verksamheternas kvalitet, dels oro i personalgrupperna som kan leda till att många av vår personal väljer att lämna oss – vi får ett erfarenhets- och kompetenstapp.

3. Jag ser kommunens ekonomi som mest angeläget. En stabil ekonomi är en förutsättning för att kunna vidareutveckla kommunen.

4. Utgå från den lokaliseringsutredning som gjorts för småbåtshamnar 2015 och tillsammans med de båt- och hamnföreningar som finns se på möjligheten att skapa fler båtplatser vid befintliga fritidsbåtshamnar. 

5. Vi ska växa i en hållbar takt, vårt styrdokument för detta är översiktsplan.

6. Detta styrs med stöd av översiktsplan men framför allt måste detta beaktas i detaljplanerna, där både vatten och avlopp beaktas samt vägar beaktas i ett sammanhang. Ett annat instrument är vägplaner.

7. Vidareutveckla Näringslivsforum som är en plattform för dialog med näringslivet. Jobba vidare med en ingång in till kommunen, där kommunens näringslivsutvecklare har en nyckelroll. Vidareutveckla upphandlingsprocessen med syfte att underlätta för lokala näringsidkare att lämna anbud. Se till att det finns mark för mindre industriverksamhet.

8. Tillsammans med näringsidkare i centrum, jobba vidare med det material som redan finns framtaget för att utveckla centrum. I detta arbete tror jag att det är oerhört viktigt att vi skapar en gemensam målbild – hur och på vilket sätt ska vårt centrum fungera. Omvärldsspana, vi är inte ensamma om problemställningen. Kommunen behöver ta sin del av ansvaret och skapa en trivsam
”gatumiljö” såsom blommor och planteringar anpassat efter årstiderna, belysning mm. 

9. Göra om delar av Gunnarskärsgården till mindre hyreslägenheter. Se till att Hammaröbostäder finns med i planprocesserna i de utvecklingsområden som kommunen har mark. 

10. Nej.

Thomas Bäckman

1. Ja, den ska återställas. Målsättningen är att varje år framöver sänka skatten. Det viktiga är att
vi fortsättningsvis ska kunna erbjuda en bra kommunal service. Kommunen fortsätter att expandera och vi har ökade kostnader för skola, barnomsorg och äldreomsorg. Vi får också ökade kostnader för infrastruktur, så som vägar och cykelbanor. Utifrån detta är vi försiktiga med allt för stora skattesänkningar på en gång.

2. Konsekvenserna för den kommunala servicen behöver inte bli så stor om vi sänker skatten med små steg årligen. Trots det behövs alltid effektiviseringar i verksamheten. Vi måste fortsätta sänka driftkostnaderna på våra kommunala fastigheter.

3. Bygga fler hyresrätter. Idag är det endast 18% av alla bostäder som är hyresrätter. Vi måste kunna erbjuda valmöjligheter för hur man vill bo.

4. Vi bor på en ö och utmärkande för det är att vi har vatten runt om oss. Vi vill tillsammans med våra båt- och hamnföreningar få en bra lösning för att få till fler båtplatser, vilket vi har alla förutsättningar för.

5. Vi behöver växa, men i lagom och hållbar takt. Vi har en översiktsplan som är ett styrdokument. Vi måste se till att ha en balanserad utbyggnadstakt, där vi inte växer för snabbt.

6. När vi bygger ut eller förtätar måste vi se till att säkerhetsställa att vatten o avlopp, vägar, fjärrvärme, förskolor och skolor går i takt och räcker till. Detta styrs genom detalj- och vägplaner.

7. Ha en bra dialog med näringslivet. Vi har idag anställt en näringsutvecklare. Arbeta tillsammans med företagarna i kommunen. Vi vill skapa ett bra företagsklimat i kommunen. 

8. Ett attraktivt centrum bygger på att vi kan er-bjuda bra butikslokaler med bra affärsutbud.
Hyror som är rimliga och som möjliggör affärs-verksamhet. Tryggt och välskött centrum. Ladd-
stolpar för de som kommer med bil och ska handla. 

9. Idag har vi ca 2 200 i bostadskön. Vi vill bygga fler hyresrätter främst i centrum och på den östra delen av ön. Vi har ett antal små lägenheter på Gunnarskärsgården som vi vill renovera och hyra ut till en bra hyra. 

10. Nej.

Therese Wall

1. Ja vi planerar att återställa skatten men över en längre tidsperiod. Vi måste ha en kommun i balans innan vi kan återställa den helt. Kommunen växer och det kostar.

2. Fördelen blir att vi hamnar i balans om vi tar det i små steg. Vi hinner anpassa verksamheterna och komma ikapp med det som släpar efter.

3. Att Hammarö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som är lyhörd. Jag vill även att vi ska fortsätta arbeta med att människor i alla åldrar ska kunna ha en aktiv fritid i Hammarö kommun.

4. Jag vill se över möjligheten att utöka antalet båtplatser i de befintliga hamnarna.

5. Jag tycker att Hammarö ska växa! Dock måste vi göra det på så sätt att infrastrukturen är i balans där vi också kan ta hand om alla hammaröbor, med skolor, vägar, vatten och samhällsservice. Jag ser gärna över möjligheterna till att förtäta och bygga ut befintliga bostadsområden. Jag tycker även att vi ska ha en blandad bebyggelse med villor och flerfamiljshus.

6. Genom att inte sänka skatten för fort så kan vi ha en ekonomi som möjliggör invisteringar i vår gemensamma infrastruktur.

7. Vi behöver bli mer lyhörda även här, ha en dialog med de företagarna som redan är etablerad på Öa. Det ska vara enklare för mindre och lokala företagare att delta i upphandlingar.

8. Vi hart ju en del material som redan är framtaget så dels jobba vidare med det. Jag tror också på ett aktivt samarbete med centrumföreningen och de som bedriver verksamhet i centrum. Jag vill ha ett levande centrum där våra kommuninvånare kan mötas och känna sig trygga.

9. Jag ser Gunnarskärsgården som en del av lösningen på att minska bostadskön, där finns det möjlighet att göra om delar av byggnaden till mindre hyreslägenheter. Jag vill göra det möjligt för mer byggnationer av flerfamiljshus och hyresrätter.

10. Ja det gör det absolut! Det är därför jag engagerar mig politiskt. Som jag var inne på förut så vill jag att Hammarö kommun ska vara den bästa arbetsgivaren. Här vet jag att Hammarö kommun kan bli så mycket bättre!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.