Vänsterpartiets svar

Mirja Snider

1. Ja, vi planerar att återställa skatten på ett ansvarigt och hållbart sätt, genom att sänka lite i taget varje år. 

2. Genom att sänka skatten lite i taget kan vi undvika neddragningar inom välfärden, vilket är viktigt för oss där vi bland annat vill hålla nere storleken på barn- och elevgrupper.

3. Skolfrågor. Bland annat att se till att det finns resurser att möta upp de ökade individuella behoven som finns inom förskola och skola.

4. Fler båtplatser innebär att fler människor får en möjlighet att uppleva skärgårdsmiljön från vattnet. Det kan också öka turismen med Vänern som besöksmål. En ökad båttrafik kan också inverka negativt på naturvärden och vattenkvalitén. Efter förfrågningar som inkommer till kommunen måste avvägningar göras mellan olika intressen vilket främjar en ansvarsfull och hållbar exploatering av båtplatser.

5. Jag tror inte att vi kan stoppa inflyttandet till Hammarö, men det behöver göras i en takt så att infrastrukturen hinner med och man behöver göra smarta och långsiktiga val.

6. Det gäller att bygga smart. Vi behöver en förtätning där det är nära till befintlig infrastruktur, men vi behöver också göra smarta val så grönyta i bostadsområden inte försvinner. Jag tror också att vi behöver en ökad samverkan inom kommunen då infrastrukturen påverkar alla förvaltningar. Infrastruktur innebär mer än exempelvis anläggningar för vatten och energi, befolkningen har högre krav på social infrastruktur där omsorg och aktiviteter är en viktig del.

7. Jag vill se till att det fortsatt finns en bra kontaktväg in till kommunen för företagare. Det är viktigt att se till att kommunikationen fungerar bra och att man genom dialog vet vilka utmaningar företagare står inför. 

8. Jag tror att genom att ha uthyrda lokaler bidrar det till en aktiv handel som lockar fler besökare. Centrum behöver utveckla vackra grönytor med fina växter och möjlighet till lek. Centrum kan då bli en naturlig mötesplats för alla åldrar.

9. Ge Hammaröbostäder i uppdrag att se över möjligheten att bygga små lägenheter som lämpar sig som ett första boende för unga. Vi behöver bli bättre på att låta ungdomar komma in på bostadsmarknaden med boende som de har råd med. 

10. Underhållet på cykelvägar behöver förbättras. Jämna, väl underhållna och ordentligt byggda cykelvägar är en grundsten för att öka intresset för cykling och för att cyklisterna ska kunna ta sig fram trafiksäkert. Cykelvägarna behöver även kompletteras med bättre skyltning så man hittar lättare inom kommunen på två hjul. 

Svante Nylund

1. Den politiska majoriteten där V ingår planerar att långsiktigt återställa genom sänka skatten med 20 öre per år t.o.m. 2028.

2. Syftet med den långsamma sänkningen är att slippa kortsiktiga besparingar som kostar mer på lång sikt. Det kan gälla byggkvalitet, vård, omsorg, ungdomsverksamhet, skola, bibliotek och kulturskola och mycket annat.  

3. Det viktigaste är att hålla hög kvalitet på den kommunala servicen med särskilt sikte på barn, unga och äldre. 

4. Båtplatser är egentligen inget kommunalt ansvar. Jag kommer att stötta småbåtsverksamhet i den mån den inte påverkar känslig natur negativt eller inskränker strandskyddet.

5. Det varken finns, eller borde finnas, någon möjlighet att hindra någon att flytta till Hammarö. Däremot vill jag att kommunen utnyttjar rätten att styra så att all nybebyggelse är i harmoni med omgivning, natur och miljö så att vi inte förstör det som är Hammarö.   

6. Kommunen ansvarar för planering och ska samordnat planera nybyggnad av bostäder med vägar, vatten, kollektivtrafik, skolor och övrig service.

7. Kommunen ska vara lätt tillgänglig och ha tydlighet i regler för olika verksamheter.

8. Utöka samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare, invånare och kommun. Fördela ansvar med sikte på ansiktslyftning för centrum. Bjud in även nya organisationer, individer, entreprenörer och näringsidkare.

9. Hammaröbostäder är ett kommunalt bostadsbolag som bör få i uppdrag att bygga bort bostadsbrist.

10. Nej inget som kanske kan ändras akut, men ibland byggs det bostäder och annat där det verkar som att man inte tänkt så mycket på omgivningen för dem som ska bo och vara där. 

Lina Ahl

1. Skattenivån ska återställas, men det är viktigt att det sker med stor försiktighet. Återställningen måste ske på ett sådant sätt att kommunens verksamhet inte blir lidande. Återställningen bör enligt min mening ske stegvis och hänsyn måste tas till kommunens ekonomiska förutsättningar.

2. En skattesänkning får förvisso som konsekvens att de förvärvsarbetande kommuninvånarna får förstärkt ekonomi. Men det innebär samtidigt att kommunens ekonomi drabbas. Det skulle innebära nedskärningar inom exempelvis barnomsorg och äldreomsorg. Det skulle också innebära att förebyggande arbetet prioriteras bort, vilket på sikt kan innebära att fler personer hamnar i försörjningsstöd eller missbruk, vilket på sikt skulle öka den ekonomiska belastningen på kommunen och bidra till ökat lidande för de drabbade.

3. Den viktigaste frågan för mig är kommunens arbete med att motverka psykisk ohälsa och missbruk. Jag anser att det förebyggande arbetet är mycket viktigt för att förebygga individernas lidande. Om en människa ändå hamnar i psykisk ohälsa och/eller missbruk är det av yttersta vikt att kommunen/socialtjänsten tar sitt ansvar för att, om möjligt, hjälpa människan ur situationen. Om kommunen inte tar sitt ansvar för dessa människor kommer de att utsättas för onödigt lidande. För kommunen blir konsekvensen ökade kostnader i form av ökade kostnader för försörjningsstöd och ökad kriminalitet.

4. För mig personligen är detta inte en prioriterad fråga. Jag anser att det är en fråga för den privata sektorn.

5. Det är viktigt att säkerställa att utbyggnad av infrastruktur matchar inflyttningen. Dessutom är det viktigt att bevara våra grönområden. Om inflyttningen blir allt för hög kommer skövling av skog att vara oundviklig. 

6. I nuläget anser jag att infrastrukturen inte säkerställs. På öns östra delar sker utbyggnad i områden där vägnätet inte är anpassat till det antalet bilar som färdas där.

7. Jag tänker att en betydande förutsättning för företagande är tillgång till lokaler att bedriva verksamhet i, lokalerna behöver en rimlig hyressättning. Men detta är givetvis en diskussion som behöver tas med fastighetsägaren.

8. För det första skulle jag vilja att Skoghall centrum blir vackrare, det behövs mera växter. Det vore också fördelaktigt med någon form av lekplats som gör centrum mer attraktivt för barnfamiljer. Ett problem med Skoghall centrum är att många företagare försvunnit. Hyresnivåerna på lokalerna behöver ses över. Ett attraktivt centrum behöver en god variation av butiker.

9. Det enkla svaret på denna fråga är att fler hyresrätter behöver byggas. Det är då mycket viktigt att säkerställa att det byggs lägenheter med rimliga hyror.

10. Det finns alltid sådant som kan bli bättre eller förändras. Men något som jag verkligen är och har varit missnöjd med är tillgången på hyresrätter. Jag finner det orimligt att människor ska behöva vänta i flera år på att bli erbjudna en bostad. Hammarö kommun behöver se till att utöka lägenhetsbeståndet hos Hammaröbostäder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.